Döküman No
PDB.FR.0013
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınavı İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik
Ön değerlendirme

MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.
Birimi  
Bölümü  
Anabilim Dalı  
Kadro Unvanı  
Kadro Derecesi  
Kadro Adedi  
Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih  
Aranılacak Şart  
                 
DEĞERLENDİRMEDE BULUNAN ADAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER    
                 
Sıra No Adı ve Soyadı ALES Yabancı Dil  (A+B)Ön Değerlendirme Notu Sonuç
(Giriş sınavına girmeye hak kazandı/Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı)
 
 
Sınav Bilgileri
Puan (A) Puanın %60’u Puan (B) Puanın %40’u
1     0,000   0,000 0,000   Sınav Yeri:
Sınav Tarihi:
Sınav Saati:
2     0,000   0,000 0,000  
3     0,000   0,000 0,000  
      0,000   0,000 0,000  

 

        Yapılan ön değerlendirme sonucunda … adayın giriş sınavlarına alınmasına oy birliği  ile karar verilmiştir.
       SINAV JÜRİ ÜYELERİ      

 

           Başkan                                                                             Üye                                                                               Üye