Doküman No
PDB.FR.0017
Yayın Tarihi
13.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

ADAY MEMURLAR

STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ

 

FOTOĞRAF

 

 1.ADAY MEMURUN KİMLİĞİ

 

a. Adı ve Soyadı                     :     

b. Kurumu                              :          

c. Birimi                                  :      

d. Kadro - Unvan ve Görevi   :     

e. Doğum Yılı ve Yeri            :      

f. Baba Adı                              :       

g. Sicil No                               :         

 

2. ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE DİĞER EĞİTİMLER

       EĞİTİM                      ALDIĞI PUAN

     TEMEL                                  

     HAZIRLAYICI                            

 

 3. DOLDURMA TALİMATI

 a. Bu belge 2 nüsha tanzim edilir. Bir nüsha memurun özlük dosyasına konur. Diğer nüsha ise aday memura verilir.

 b. Nitelikler kısmı, adayın staj yaptığı birimdeki ilk amiri ve ikinci amiri tarafından doldurulur. Eğer aday memur başka bir kurumda staj yapıyorsa bu takdirde staj belgesinin doldurulmasına esas olarak bilgiler aday memurun görevli olduğu kurum ve kuruluşa gönderilecek bölge bu bilgilere dayanılarak aday memurun I ve II. Amiri tarafından tanzim edilecektir.

 c. Her niteliğin toplam puanı karşısında yazılmıştır. Niteliği verilecek puan amirlerce o niteliğin kriterlerine göre takdir edilerek kendilerine ait sütuna yazılmak suretiyle Nitelik puanı bulunacaktır.

  d. Mesleki bilgiye ait niteliklerin hangi kriterlerden oluşacağı ilgili kurum veya kuruluşça belirlenecektir.

 

STAJ BAŞLAYIŞ TARİHİ       :      

STAJ BİTİŞ TARİHİ                :       

 

Nitelikler

Puan Ağırlığı ve Dağılımı

1.Amir

2.Amir

1. GENEL NİTELİKLER

10

               

                 

a-Kılık-kıyafetine özen

2

            

          

b-Terbiyesi, nezaketi ve tevazu sahibi olması

2

            

          

c-Ağır başlılığı ve vakarı

1

            

          

d-Ciddiyeti

1

            

          

e-Kişisel çıkarlarına düşkünlüğü

2

            

          

f-Uygulamadaki tarafsızlığı ve hakkaniyeti

1

            

          

g-Malzeme ve zamanı yerinde kullanımı

1

            

          

2. DİSİPLİN KURALLARINA UYARLIĞI

15

            

          

a-Kanun, yönetmelik ve emirlere uyması

4

            

          

b-Görevlerini tam ve zamanında yapması

5

            

          

c-Üstlerine karşı tavır ve hareketi

3

            

          

d-Masa arkadaşlarına karşı tavır ve hareketi

1

            

          

e-İtaati

2

            

          

3. ÇALIŞKANLIĞI

15

            

          

a-Görev yapmada heves ve gayreti

5

            

          

b-Araştırma ve inceleme kabiliyeti

5

            

          

c-Fiziki yorgunluğa dayanıklılığı

2

            

          

d-Fikri yorgunluğa dayanıklılığı

3

            

          

4. İŞBİRLİĞİNE UYUMU

5

            

          

a-Grup çalışmasına yatkınlığı

3

            

          

b-Geçimliliği

2

            

          

5. GÜVENİRLİLİĞİ VE SADAKATI

5

            

          

a-Dürüstlüğü

2

            

          

b-Dedikodu yapma alışkanlığı

1

            

          

c-Gizliliğe riayeti ve sır saklaması

1

            

          

d-Güveni kötüye kullanması

1

            

          

6. MESLEKİ BİLGİSİ (Bu niteliğin kriterleri

ilgili kurum ve kuruluşlarına belirlenir.)

50

            

          

TOPLAM PUAN                                             

 

            

          

                                       1.AMİR                                                  2.AMİR

       ADI VE SOYADI                   :........................................................                    ......................................................

       UNVANI                                :.........................................................                    ......................................................

       KURUMU                              :........................................................                     .....................................................

       DOLDURULUŞ TARİHİ      :            …/…/20…                                                                    …/…/20…

       İMZA VE MÜHÜR               :

 

       1.AMİRİN TOPLAM NOTU :................

       2.AMİRİN TOPLAM NOTU :................

       1.ve 2.Amir Toplam Notlarının

       Aritmetik Ortalaması              :................

 

STAJ NOTU  :

TASDİK OLUNUR

Tasdik Eden Yetkili Amirin Kimliği     :