Doküman No
SKS.FR. 0022
Yayın Tarihi
20.10.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Madde 1- Protokolün Tarafları

            Bu protokol,  bir tarafta RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta …………….(bundan sonra “yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

            2.1. İdarenin adresi :                

            a) Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı: Atatürk Cad. Fener Mah. Zihni Derin Kampusu/RİZE

            b) Telefon /Belgegeçer Numarası      : 0 464223 81 09

            2.2. Yüklenicinin Adı, Adresi:

            ………………………………………………

            Talep yazılarındaki adres, kaşe veya isim tebligat yeri olarak kabul edilecektir.

Madde 3- İş Tanımı

            Protokol konusu iş, İdareye bağlı …………………………… yüklenici tarafından yapılacak etkinlik için ……………-TL (……………) salon ücreti mukabilinde  tahsis işlemini içermektedir.

Madde 4- Protokolün Türü, Bedeli ve Süresi

            Bu protokolde geçerli salon tahsis ücreti…………...-TL (…………)‘dir. Belirtilen tutarların salon tahsis tarihinden önce aşağıda belirtilen idare hesabına yatırılıp dekontlarının ibrazı gerekmektedir. Buna göre;……………………….tarihlerinde ……………………. saatleri arasında tahsis edilen salonla ilgili KDV Dahil belirlenen ücretin yatırılacağı yer;

 1. İdarenin, T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesindeki (IBAN TR56 0001 0023 1346 5810 8650 16) hesabına yatırılacaktır.

Madde 5- Protokolde Değişiklik Yapılması

            Protokol hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek protokol düzenlenemez.

Madde 6- Mücbir Sebeplerden Dolayı Protokolün Feshi

            Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici protokolü tek taraflı olarak feshedebilir. Yüklenicinin protokolü fesih hakkı sadece İdarenin kusurundan kaynaklanması halinde vardır. Ülkeyi ilgilendiren olağanüstü durumlar her iki taraf içinde geçerlidir.

Madde 7- Cezai Şartlar

 1. Protokolde belirtilen sürenin/tarihin dışına çıkılamaz. Aksi takdirde kullanıcı, protokolde belirlenen ücretin üç katı tutarındaki cezayı ödemekle yükümlüdür.

 2. Kullanım hakkı İdarenin izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devredilemez. Aksi takdirde kullanıcı, protokolde belirlenen ücretin üç katı tutarındaki cezayı ödemekle yükümlüdür.

 3. Kullanıcının, idarenin uygun görmediği mücbir sebepler dışında faaliyetinden vazgeçmesi halinde, yatırılmış salon tahsis ücreti(………….-TL)Üniversite adına gelir kaydedilecektir. Ertelemeler yalnız bir defaya mahsus faaliyet tarihinden en az 10 gün önce yazılı olarak müracaat edilmesi ve idarece uygun görülmesi halinde mümkün olabilecek ve yeniden tahsis yapılabilecektir.

 

 

Madde 8- Diğer Hususlar

 1. Yapılacak Kurs için; Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü veya ilgili herhangi bir kuruluştan izin alınması gereken bir faaliyet ise, mutlaka ilgili kuruluştan/kuruluşlardan izin/onay alınacaktır. Bu konudaki yaptırımlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.                                                              

 2. Salon tahsis edilen kişi ya da kuruluş, mevzuatı gereği güvenlik tedbirlerini kendileri almak, program esnasında yeterli sayıda güvenlik/güvenlik görevlisi bulundurmak zorundadır. Salona girecek protokol/izleyici/dinleyici/konuşmacıları salona giriş, kontrol ve yerleştirme işlemlerini yüklenici sağlayacaktır. ………………………………. Salonunun kapasitesi toplam …………..(…………) kişi olup, kapasite fazlası alınacak kişi ve oluşacak izdihamlardan yüklenici sorumlu olup, bu konudaki yaptırımlardan İdaremiz sorumlu tutulamaz.

 3. Olağanüstü durumlarda Üniversitemiz her türlü tahsisi iptal etmeye yetkilidir.

 4. Faaliyetten önce yüklenici, salonun teknik donanımı hakkında İdareden bilgi alacak, faaliyetine uygun donanım eksiklerini dışarıdan kendisi tedarik edecektir.

 5. Faaliyet esnasında salonlara verilecek zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olup, tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici İdarenin öngördüğü şekilde faaliyetini gerçekleştirecek, salon kullanım ve protokol şartlarına uyacaktır.

 6. Yüklenici her ne şekilde olursa olsun ………………………………….  Salonu içinde veya dışında gelir getirici satış veya faaliyette bulunamaz. Programla ilgili asılacak afiş, bez vs. İdarenin uygun gördüğü yerlere asılacaktır. Yapışkan, iz bırakan yapıştırıcılar kullanılmayacaktır. Sakıncalı afiş v.b. tanıtımlara izin verilmeyecektir.

 7. Faaliyet esnasında salonlara her türlü yiyecek, kolalı içecekler, kabuklu yiyecekler sokulmayacaktır. Salon kullanımıyla ilgili kuralları Yüklenici, protokolü imzaladıktan sonra çalışanlarına protokol hükümlerini tebliğ edecektir.

 8. Yüklenici, faaliyetin bitiminden sonra kendi malzemelerini hemen toplayacak, salonu mümkün olan en kısa sürede boşaltacak, temizliğini yapıp tam ve sağlam olarak teslim işlemini gerçekleştirecektir. Zamanında alınmayan, kaybolan malzemeler için İdare sorumlu tutulamaz.

 9. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gerekleri yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

 10. İdarenin yazılı izni olmadan idarenin demirbaşına kayıtlı veya idareye ait olan hiçbir mal, malzeme kullanılmayacaktır. Salonda mevcut tüm elektronik cihaz ve malzemeler iş bitiminde tam, sağlam ve çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

 11. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ile muhdesat yüklenici tarafından aynen temin edilir veya idarece belirlenen rayiç bedeli idare hesabına çeşitli gelir olarak yatırılır.

Madde 9-Anlaşmazlıkların Çözümü

            Bu protokolün uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Rize mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 10- Yürürlülük

            Bu protokol taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. Bu protokol 10(on) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra  ….../……/202tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Talep etmesi halinde yükleniciye onaylı bir sureti verilecektir.

 

 

 

                       

     İDARE                                                                       YÜKLENİCİ

……………..                                                                     ..………….