Doküman No
SKS.FR. 0030
Yayın Tarihi
28.11.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Sayfa No. .........

 

 

 

Toplantı Tarihi : ....../...../20....................... günü

Toplantı Sayısı: ...............

Başkanın Adı, Soyadı   : ....................................................................................

Üyelerin Adı, Soyadı    :   ....................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

Tutanak Metni