Doküman No
MRLAB.FR. 0019
Yayın Tarihi
01.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Ad Soyad, Ünvan:   

Tarih:   

Tel:   

e-posta:   

İmza:   

Adres:   

RTE Üniversitesi

(Fakülte, Bölüm):   

 Diğer Üni.

(Fakülte, Bölüm):   

 Kamu Kurumu:   

 Özel Kuruluş:   

Analiz hangi amaç için yapılacaktır?

Yüksek Lisans  Doktora  Proje  Diğer (Belirtiniz :……………………………………………………..)

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri kapsamında yapılacak analiz/deneylerde analiz istek formu tez yürütücüsü tarafından yazılmalıdır.

FATURA BİLGİLERİ (Varsa Proje Bilgileri)

İlgili Proje ve No:   

Vergi Dairesi:   

Fatura Adresi:   

Vergi No:   

NUMUNE ve ANALİZ BİLGİLERİ

Numune sayısı:   

Numune Muhtevası:   

Kolon Tipi:   

Kolon Sıcaklığı:   

Mobil Faz(lar):   

Akış Hızı:   

Raf Sıcaklığı:   

Enjeksiyon Hacmi:   

GRADİYENT KOŞULLARI

Süre

% A

%B

%C

%D

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Analiz Sonucu Gönderim Şekli:

   Posta/Kargo    E-posta    Elden                                          Örnek geri isteniyor mu?       Evet       Hayı

(Posta/Kargo ile dataları içeren CD gönderilecektir.)                                        Geri Alma şekli:              Elden     Kargo

Açıklamalar

   

KÜTLE DEDEKTÖRÜ ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

İyon modu:   

Spray Voltage:   

Vaporizer Temperature:   

Sheath Gas Pressure:   

Aux Gas Pressure:   

Capillary Temperature:   

 

RTEÜ-MERLAB TARAFINDAN DOLDURULACAK

Analizi Yapan:   

Onay

Örnek Geliş Tarihi:   

Analiz Tarihi:   

Analiz Tutarı:   

Dekont Tarih/no: