Doküman No
TBMYO.TL.0046
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

    1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör.Ramazan ÖTÜKEN sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Kompresörlerin üzerinde;  İmalatçı firmanın adı,  yapıldığı yıl, en yüksek çalışma basıncı, kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı yazılı bir plaka bulunmalıdır.  

  2. Kompresörlerde basınç, ayarlanmış basınca ulaştığında, kompresör motorunun otomatik olarak durması sağlanacak ve motorun durması geciktiğinde, basınçlı havayı boşa verecek bir güvenlik tertibatı bulunacaktır.

  3. Hava kompresörlerinin hız regülâtörü, periyodik olarak kontrol edilecek ve her zaman iyi çalışır durumda tutulacak ve bunlarda soğutma suyunun akışının gözle izlenebileceği bir tertibat yapılacaktır. Sabit kompresörlerin temiz hava emmeleri sağlanacak, patlayıcı, zararlı ve zehirli gaz, duman ve toz emmesi önlenecektir. Hava kompresörü ile hava tankları arasında, yağ ve nem ayırıcıları (seperatör) bulunacak ve bunlar hiç bir şekilde çıkarılmayacaktır. Hava kompresörlerinin çıkış borusu üzerinde stop valfı bulunduğunda, bu valf ile kompresör arasında bir adet güvenlik supabı konacaktır.

  4. Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce, yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine işlenecektir. Hava tankının hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının 1, 5 katı ile yapılacaktır.

  5. Yapılan kontrol ve deney sonucunda kullanılması sakıncalı görülen, güvenlikle çalışmayı sağlayacak teçhizatı eksik olan ve bağlantı parçaları uygun bir şekilde bağlanmamış bulunan basınçlı kaplar, eksikleri tamamlanıncaya ve arızalar giderilinceye kadar kullanılmayacaktır.

  6. Bir tehlike anında kompresörlerin uzak bir yerden durdurulması mümkün olacaktır.

  7. Kompresörlerin hava depolarında güvenlik supabı bulunacak, bu supaplardan çıkan gazlara karşı gerekli tedbirler alınacak ve emniyet supaplarının açıldığını bildiren uygun uyarma tertibatı yapılacaktır.

  8. Kompresörlerde, her kompresöre özgü, özel kompresör yağı kullanılacaktır.

  9. Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı ayrı bir bölmede olacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı hafif çatılı ayrı bir bölme içinde bulunacaktır.

  10. Kompresörler üzerinde, emniyet supabı, boşaltma vanası, manometre gibi kontrol cihazları bulunacaktır.  Emniyet supapları basınçlı kapların en çok kullanma basıncına göre ayarlanacak ve bu basıncın onda biri oranında bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır.