Doküman No
DİOF.FR.0002
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

 

            MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

 

Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

 

As being higher education institutions having signatures below, we have agreed on collaborating between our institutions in the scope of Mevlana Exchange Programme.

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 28034 sayılı ve 23 Ağustos 2011 tarihli Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik ve Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler İle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller ile konuyla ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde, aşağıda yer alan alanlarda, belirtilen faaliyetlerde ve kararlaştırılan sayılarda, öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunmaya karar veren kurumlar olarak, Mevlana Değişim Programı kapsamında yer alan ilke ve koşullara eksiksiz bir biçimde uymayı ve değişimi gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

 

As being institutions agreed on student and academic staff Exchange, we undertake to concur with the principles and conditions set forth in Mevlana Exchange Programme and accomplish the exchange in compliance with activities and numbers of students/academic staff and in line with “Higher Education Law  (No: 2547)”, “Regulation on Mevlana Exchange Programme” (No: 28034 – Date: 23 August 2011) and “Principles and Procedures on Use, Accounting of the Amounts to be Transferred to Higher Education Institutions and Other Relevant Matters On the Payments to Be Made in the Scope of Mevlana Exchange Programme” of Mevlana Exchange Programme.

 

Bu Protokol, …/…/……… tarihinde iki asıl nüsha olarak yapılmış olup, ……………… yılına kadar geçerlidir.

 

This Protocol has been concluded on the date of …./…/….. in two original copies and is

effective until the year of …………

 

 

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Rector of Recep Tayyip Erdoğan University

………………………………………… Rektörü Rector of………………………………………...

 

 

ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange

Alan kodu

Field code

Derece

Degree

Yükseköğretim Kurumu

Higher Education Institution

Toplam

Total

Kod

Code

Ad

Field Name

Ön Lisans

Associate Degree

Lisans

Bachelor Degree

Yüksek Lisans

MA

Doktora

PhD

Gönderen

Home Institution

Kabul eden

Host Institution

Öğrenci Sayısı

Student Number

Değişim Süresi (Ay)

Exchange Duration (Month)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖEH: Öğretim Elemanı Hareketliliği ASM: Academic Staff Mobility

Alan Kodu

Field Code

Ders Verilen Alan veya Faaliyetler

Field of Teaching or Activities

Öğretim Üyesi Sayısı

Number of Academic Staff

Yükseköğretim Kurumu

Higher Education Institution

Dönem Olarak Toplam Süre

Total Duration in Period

Haftalık Ders Saati

Weekly Course Hour

Gönderen

Home Institution

Kabul eden

Host Institution