Doküman No
DİOF.FR.0011
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY

………/……… AKADEMİK YILI (Academic Year)

 

Öğretim Elemanı Hareketliliği

Nihai Rapor Formu

(Academic Staff Mobility Final Report Form)

 

Değerli Öğretim Üyesi, (Message to academic staff member,)

 

Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programının amacına ulaşması hususunda katkı sağlayacaktır. Bu anketi doldurmak suretiyle yaptığınız işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz.

(This report about your experiences will contribute on attaining the purpose of MEVLANA Exchange Programme. Thank you for your cooperation by filling out this form).

 

1. Gönderen kuruma ait bilgiler (Information of home institution)

Gönderen kurum

Home Institution

 


 

 

Gönderen kurumun MEVLANA kodu:

MEVLANA ID Code of Home Institution

 

 

 

 

 

2. Öğretim elemanı hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ait bilgiler

(Information of academic staff )

Adı

Name

 

 

Soyadı

Surname


 

Cinsiyeti

Gender

 

 

Akademik çalışma alanı

Academic field of study

 

 

E-posta

E-mail

 

 

           

3. Hareketlilik bilgileri (Mobility Information)

Değişimi kabul eden kurumun bulunduğu şehir

City of host institution

 

 

 

 

Değişimi kabul eden kurumun MEVLANA kodu
MEVLANA ID Code of Host Institution

 

 

Faaliyetin başlangıç ve bitiş tarihleri

The activity takes place from

 …/…/20.… to …/…/20.…

 

 

 

     

4. Değişimin organizasyonu (Organization of Exchange)

Lütfen değişimin organizasyonu ile ilgili olarak, değişimi kabul eden kurum ile gerçekleştirilen ikili protokol ve eğitim planlamasına ilişkin görüşmelerin hangi birimler/kişiler tarafından gerçekleştirildiği ve faaliyetten önce gerçekleştirilen hazırlık süreci (dil hazırlığı, eğitim materyali hazırlanması vb.) hakkında bilgi veriniz.

Regarding the organization of exchange, please give information about which units/individuals have contacted concerning the planning of teaching activity and bilateral protocol concluded with host institution and preparation process held before the activity (language preparation, preparing education materials etc.).

 

 

5. Faaliyetin içeriği (Content of Activity)

Lütfen faaliyetin içeriği ile ilgili olarak, derste kullandığınız öğretim yöntemi, derse entegrasyonunuz, gidilen olunan yükseköğretim kurumunda gerçekleştirdiğiniz diğer faaliyetler vb. hakkında bilgi veriniz.

(Please give information about the methods you have used in the activity, your integration to the course, and the other activities etc. you have performed at the host institution)

 

 

 

6. Hareketlilik Sürecinin Değerlendirilmesi (Evaluation of the Mobility Process)

Öğretim programında belirtilen sonuçlara ulaşıldı mı?

(Were the expected outcomes indicated in study protocol reached?)

 Evet- (Yes)

Hayır- (No)

 

 

  Öğretim programında belirtilen sonuçlardan daha farklı sonuçlara ulaşıldı mı?

(Were there any additional results other than the expected outcomes?)

Evet –(Yes)

Hayır –(No)

 

Cevabınız evet ise lütfen belirtiniz: (If yes; please specify)

   ..........................................................................................................................................

   ………………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………..

 

  Faaliyete ilişkin olumlu yönler ya da karşılaştığınız zorlukları belirtiniz.

 (Please state the positive aspects or challenges you have encountered regarding the activity)

    .........................................................................................................................................

    …………………………………………………………………..……………………

    ………………………………………………………………………………………..

 

Faaliyete ilişkin tecrübelerinizin ve faaliyetin sonuçlarının bölüm/fakülte/kurumunuzda yaygınlaştırılabilmesi için önerilerinizi belirtiniz.

(Please state your recommendations to disseminate your experiences and results in your department/faculty/institution.)

........................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

 

   Genel önerileriniz:(Suggestions)

 

 

Tarih/İmza

 

 

 

Date/Signature