Doküman No
DİOF.FR.0006
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

(MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME)

                                                            ÖĞRENİM PROTOKOLÜ                                                       

  (Learnıng protocol)

 

  20__/20__ AKADEMİK YILI               GÜZ DÖNEMİ                 BAHAR DÖNEMİ              GÜZ/BAHAR DÖNEMİ

 

  ACADEMIC YEAR: 20__/20             FALL TERM                     SPRING TERM                  FALL/SPRING TERMS

Öğrencinin Adı-Soyadı

Student’s Name-Surname

 

T.C. Kimlik Numarası

Identification Number

 

Yüksekokul/Fakülte/Enstitü

College/Faculty/Institute

           

Bölümü

Department

 

Gidilecek Yükseköğretim Kurumu

Host Institution

 

 

  DERS PROGRAMI (STUDY PROGRAMME)

 

Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler

Courses at the Host University

Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler

Courses at the Home University

Kodu Code

Dersin Adı

Course Name

Kredi

Credit

Kodu

Code

Dersin Adı

Course Name

Kredi

Credit

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi (Total Credits)

 

Toplam Kredi (Total Credits)

 

 

 

Öğrencinin İmzası:                                                        Tarih  …/…/20.…
Student’s Signature    ………………                            Date  …/…/20.…

 

 

 

 

GÖNDEREN KURUM: Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz.

HOME INSTITUTION:. We hereby confirm that the above mentioned schedule/study programme is approved.

 

                                                                  Bölüm Başkanı                                                                                                                                                                 Birim Koordinatörü

                                                                     Adı/Soyadı                                                                                                                                                                            Adı/Soyadı

 

                                                 (Head of Department)                                                                                                                                                              (Unit Coordinator)

                                                                  Name/Surname                                                                                                                                                                       Name/Surname

 

                …………..………………………………………………………….........             ……………………………………………………………………………

 

                                               İmza  (Signature)                                                                                                                               İmza (Signature)

 

Tarih (Date).../…/20....

 

Kurum Koordinatörünün Adı/Soyadı

(Institutional Coordinator’s Name/Surname)

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

İmza (Signature)

 

 


Tarih (Date)…/…20....

 

 

 

 

KABUL EDEN KURUM:  Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz.

HOST INSTITUTION:  We hereby confirm that the above mentioned schedule/study programme is approved.

Birim (Fakülte/Enstitü/Y.Okul) Koordinatörünün Adı/Soyadı

Unit (Faculty/Institute/ College) Coordinator’s  Name/Surname

………………………………………….…………………………………………………………………………..……………………………………………………
                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  İmza  (Signature)

 


 

Tarih (Date)        ../…/20....

 

Kurum Koordinatörünün Adı/Soyadı

(Institutional Coordinator’s Name/Surname)………………………………………….…………………………………………………………………………..……………………………………………………
                        

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  İmza (Signature)

 


 

Tarih (Date)        ../…/20....

 

 

Öğrenim Protokolünü imzalayan öğrenci;

The student who has signed the Learning Protocol is deemed to have accepted;

  1. Öğrenci kaydı, ders kaydı ve ekle/sil uygulamasını gidilen üniversitenin Akademik Takvimi’ne göre yapacağını,

To do the student registration, course registration and add/drop implementation according to the Academic Calendar of the Host University,

  1. Ders geçme notunun, gidilen üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümlerine göre belirleneceğini,

       That the passing grades will be determined in accordance with the Regulation provisions of the Host University,

  1. Kaldığı derslerin karşılığı olan dersleri, kendi üniversitesine döndüğünde yeniden almak zorunda olduğunu,

To repeat the courses corresponding to those courses which the student has failed when he/she returns to his/her university,

  1. Devamsızlıktan kalması halinde, aldığı bursları iade etmeyi,

To refund the scholarships granted if s/he fails to attend her courses of study,

  1. Disiplin suçları durumunda, gidilen üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağını

kabul etmiş sayılır.

                That the relevant regulation provisions of the host university will be applied in case of disciplinary actions.

 

 DERS PROGRAMINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 CHANGES TO ORIGINAL LEARNING PROTOCOL

(Sadece gerekli olduğunda kullanınız.)  (Use only if necessary)

 

Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler

Courses at the Host University

Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler

Courses at the Home University

Öğrenim Protokolünden Silinecek Dersler (Courses to be dropped from Learning Protocol)

 

Kodu

Code

Dersin Adı

Course Name

Kredi

Credit

Kodu

Code

Dersin Adı

Course Name

Kredi

Credit

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi
Total Credits

 

Toplam Kredi
 Total Credits

 

Öğrenim Protokolüne Eklenecek Dersler
Courses to be added to Learning Protocol

 

Kodu

Code

Dersin Adı

Course Name

Kredi

Credit

Kodu

Code

Dersin Adı

Course Name

Kredi

Credit

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi
Total Credits

 

Toplam Kredi
Total Credits

 

 

 

Öğrencinin İmzası                                                          Tarih   …/…/20....
Student’s Signature    ………………                            Date     …/…/20....

 

 

 

 

 

 

 

GÖNDEREN KURUM: Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz.

SENDING INSTITUTION: We confirm that the envisaged schedule/study protocol is approved.

 

 

               Bölüm Başkanı                                                                                                                                                      Birim Koordinatörü

               Adı/Soyadı                                                                                                                                                               Adı/Soyadı

 

          (Head of Department)                                                                                                                                            (Unit Coordinator)

             Name/Surname                                                                                                                                                          Name/Surname

 


       İmza  (Signature)                                                                                                                     İmza(Signature)

 

 

 

Tarih (Date)../…/20....

 

 

Kurum Koordinatörünün Adı/Soyadı

(Institutional Coordinator’s Name/Surname)

 

 


                        

 

                                                                                                                                                                                                                             İmza (Signature)

 


 

Tarih (Date)        ../…/20....

 

 

 

KABUL EDEN KURUM:  Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz.

HOME INSTITUTION:   We hereby confirm that the above mentioned schedule/study programme is approved.

 

 

Birim (Fakülte/Enstitü/Y.Okul) Koordinatörünün Adı/Soyadı

Unit (Faculty/Institute/ College) Coordinator’s  Name/Surname

 

 

 

     ………………………………………….…………………………………………………………………………..……………………………………………………
                    

                                                                                                                                                                                                                                İmza(Signature)

 


 

Tarih (Date)        ../…/20....

 

Kurum Koordinatörünün Adı/Soyadı

(Institutional Coordinator’s Name/Surname)

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  İmza (Signature)

 


 

Tarih (Date)        ../…/20....