Doküman No
DİOF.FR.0007
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 

ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ

 

Bundan böyle “kurum” olarak adlandırılacak taraf 

 

Gönderen Yükseköğretim Kurumun Adı

 

Açık Adresi          

 

 

Kurum Yetkilisinin Adı Soyadı

 

Kurumdaki Görevi

 

 

 

 

ile bundan böyle “yararlanıcı” olarak anılacak diğer taraf

Öğrencinin Adı Soyadı

 

İletişim Bilgileri

 

 

 

Gidilecek yükseköğretim kurumu:

 

Planlanan öğrenim hareketliliği süresi (ay)

 

 

 

Taraflar yukarıda gösterilen üniversitede; yukarıda yazılı planlanan sürede değişim faaliyeti gerçekleştirilmesi üzere anlaşmanın temel parçası olan aşağıdaki şartlar ve ekler üzerinde mutabakata varmıştır.

 

Ekler :

Ek I                 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

Ek II                ÖĞRENİM PROTOKOLÜ

Ek III               MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

Ek IV               MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ESAS VE USULLER

Ek V                ÖĞRENCİ BEYANNAMESİ

Ek VI               ÖĞRENCİ KABUL BELGESİ

Ek VII              ÖĞRENCİ KATILIM BELGESİ (Değişimden Sonra)

Ek VIII            ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU (Değişimden Sonra)

ŞARTLAR

 

MADDE 1 – HİBENİN AMACI

1.1     Kurum, yararlanıcı öğrenciye Mevlana Değişim Programı kapsamında yer alan öğrenci değişim faaliyetine katılımı için YÖK tarafından belirlenen miktarlarda Mevlana Değişim Programı bursu verir.

1.2     Yararlanıcı, bursu kabul eder ve kendi sorumluluğu altında öğrenim hareketliliği faaliyetini Ek’de Öğrenim Protokol’ünde tanımlandığı şekliyle yerine getirmeyi taahhüt eder

1.3     Yararlanıcı, bu anlaşmada belirtilen şart ve hükümleri kabul ettiğini beyan eder.

1.4    Şartlarla ilgili her türlü değişiklik veya ek yazılı olarak yapılır.

 

MADDE 2 - SÜRE

2.1     Anlaşma, yükseköğretim kurumu tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

2.2     Öğrenci değişimi faaliyeti en erken 1 Eylül tarihinde başlar; en geç 31 Ağustos tarihinde son bulur.

 

MADDE 3 – BURS

3.1     Burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir.

 3.2    Nihai burs miktarı öğrencinin Mevlana Değişim Programı öğrenim hareketliliği faaliyeti amacıyla gittiği yükseköğretim kurumunda kaldığı süre ile, değişim için belirlenen aylık burs miktarının çarpılması ile hesap edilir. Yararlanıcı değişim faaliyetinin başlama ve bitiş tarihlerini gösteren bir belge (Katılım Belgesi) sunmakla yükümlüdür.

 

MADDE 4 – ÖDEME

4.1   Burs miktarının %70’i aylıklar halinde öğrenciye ödenir. Geri kalan burs miktarının toplamı belirlenirken, öğrenciye verilen Katılım Belgesinde yer alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınır. Öğrencinin geri kalan burs miktarının ödemesi yapılırken, gerçekleşme süresindeki toplam gün sayısının Mevlana Değişim Programı dâhilinde normalde gerçekleşmesi gereken gün sayısına oranının, öğrencinin başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu derslerin toplam kredisine oranıyla çarpımından çıkan oran esas alınır. Katılım Belgesindeki gerçekleşme süresinin belirlenmesinde değişimin başlangıç ve bitiş günleri de dikkate alınır. Tam aya tamamlanamayan süreler için günlük burs ödemesi yapılır. Günlük ödeme miktarı, aylık ödeme miktarının otuzda biridir.

 

          MADDE 5 – BANKA HESABI

          Ödemeler öğrencinin aşağıda belirtilen banka hesabına yapılır:

 

Banka adı  
Banka şubesi  
Hesap sahibinin adı  
Tam hesap numarası (Şube Kodu-Hesap Numarası)  

  İMZALAR

Yararlanıcı                                                                                Kurum 

……………..                                                                            ………………

İmza:                                                                                        İmza:

 

Yer: ………………….                                                              Yer: ………………….

 

Tarih: ……/……/……                                                              Tarih: ……/……/……