Doküman No
DİOF.FR.0005
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

(RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY)

 

.........  / ......... AKADEMİK YILI – .........  DÖNEMİ

(........./.......... ACADEMİC YEAR - ...........TERM)

 

ÖĞRENCİ KATILIM BELGESİ

(STUDENT CERTIFICATE OF ATTENDANCE)

 

........................... Üniversitesi, .................. Fakültesi/Enstitüsü, ......... ......... Bölümü, ......... numaralı öğrencisi Sayın ............................................., ........./ ......... öğretim yılı ......... döneminde, …/…/………/…/…… tarihleri arasında üniversitemiz .................. Fakültesi, .................. Bölümü’nde Mevlana öğrencisi olarak öğrenim görmüş ve yükümlülüklerini yerine getirerek bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

 

We hereby confirm that Ms/Mr ……………………………. coming from ……………… University has studied as a Mevlana Exchange Student between the dates of …/.../.... - .../.../.... at ……… University, ....................Faculty, .................Department and entitled to acquire this document by fulfilling his/her obligations.  

 

Adı Soyadı    
Name-Surname

   

                

Unvanı

Title

 

      

Tarih              

Date

       

        

İmza / Mühür

Signature/Stamp