Doküman No
DİOF.FR.0009
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ      

(RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY)

 

 

.........  / ......... AKADEMİK YILI   –     ..................  DÖNEMİ

                         (ACADEMIC YEAR)                                 (TERM)

 

ÖĞRETİM ELEMANI HAREKETLİLİK PROGRAMI

ACADEMIC STAFF MOBILITY PROGRAMME

 

Kişisel Bilgiler

(Personal Information)

Adı – Soyadı:                                                                                                    Cinsiyeti: 
Name-Surname                                                                                                 Gender

Bölüm/Program Adı:                                                                                          Unvanı:
Department-Programme name                                                                            Title

Adres:
Address

Tel:
Telephone

E-posta:

E-mail

Faks :
Fax

 

Gönderen Üniversite  

Home Institution

 

 

 

Yükseköğretim Kurumunun Adı:                                                                       
Name of Higher Education Institution   

MEVLANA Kodu:
MEVLANA ID Code

Dönem:               Güz Dönemi                        Bahar Dönemi                                Yaz Okulu               
Term                        Fall  Term                                 Spring  Term                                         Summer School                                                                                                                                     

Hareketlilik Süresi:
Mobility Period     

Planlanan Başlangıç Tarihi:
Planned Start Date   

Planlanan Bitiş Tarihi :
Planned End Date

 

Bölüm Başkanı/ Koordinatörü

Head of Department/Coordinator

Adı – Soyadı:
Name-Surname                                     

Adres      :
Address

Tel.:                                                                Faks                                  E-mail           
Telephone                                                        Fax                                    E-mail

İmza:                                                                                          Tarih:
Signature                                                                                    Date

Kurum Koordinatörü
    Institutional Coordinator

Adı - Soyadı:
Name-Surname

İmza:                                                                                      Tarih:
Signature                                                                                Date

 

 

Gidilecek Üniversite  

Host  Institution

 

 

Yükseköğretim Kurumunun Adı:                                                                 
Name of the Institution                                                                          

MEVLANA Kodu:
MEVLANA ID Code 

Dönem:               Güz Dönemi                        Bahar Dönemi                                Yaz Okulu               
Semester                Fall Semester                               Spring Semester                                         Summer School                                                                                                                                     

Hareketlilik Süresi:
Mobility Period     

Planlanan Başlangıç Tarihi:
Planned Start Date   

Planlanan Bitiş Tarihi :
Planned End Date

 

Bölüm Başkanı/ Koordinatörü

Head of Department/Coordinator

Adı – Soyadı:
Name-Surname                                     

Adres      :
Address

Tel.:                                                                Faks                                  E-mail           
Telephone                                                        Fax                                    E-mail

İmza :                                                                                            Tarih:
Signature                                                                                       Date

Kurum Koordinatörü
Institutional Coordinator

Adı - Soyadı:
Name-Surname

İmza:                                                                                                     Tarih
Signature                                                                                               Date

 

Akademik Bilgiler

(Academic Information)

MEVLANA Faaliyet Alan Kodu           :
MEVLANA Field Code 

Faaliyetin Türü:     Ders Verme     Seminer     Çalıştay      Diğer :
Type of activity         Lecturing              Seminar          Workshop       Other

Derece:      Ön lisans             Lisans     Yüksek Lisans     Doktora         Diğer
Degree      Associate degree           BA                MA                          Ph.D.                  Other

Bu faaliyetten yararlanacak tahmini öğrenci ve varsa öğretim elemanı sayısı:
Estimated number of potential student and  academic staff  beneficiaries if avaible

 

 

 

 

HAREKETLİLİĞİN KATMA DEĞERİ (Added-Value of  the Mobility)

(Hem gönderen hem kabul eden yükseköğretim kurumu hem de öğretim elemanı için)

(Both for home, host institutions and academic staff)

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

BEKLENEN SONUÇLAR (Expected Outcomes)
(Hareketlilik sonucunda tüm taraflar için beklenen sonuçları belirtiniz)

(Please specify the expected outcomes for all parties as a result of the mobility)

 

 

 

 

 

 

DERS PROGRAMI
Study Programme

 

 

Dersin Adı
Course Name

Kredisi
Credit

 

Günü
Day

 

Saati
Time

 

Ulusal National

AKTS
ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretim Elemanının İmzası: …………………
Signature of Academic Staff

Gönderen Yükseköğretim Kurumunun Adı

Name of the Home Institution

 

 

Gidilecek Yükseköğretim Kurumunun Adı

Name of the Host Institution

 

Yetkili Kişi Adı Soyadı/Unvanı (Dekan, Müdür, vb)

Name/Surname/Title of the Authorized Person (Dean, Director etc.)

 

 

Yetkili Kişi Adı Soyadı/Unvanı (Dekan, Müdür, vb)

Name/Surname/Title of the Authorized Person (Dean, Director etc.)

 

 

İmza/Mühür 
Signature/Stamp

 

İmza/Mühür 
Signature/Stamp

 

Tarih
Date

_____/_____/______

Tarih
Date

_____/_____/______