Döküman No
FBE.FR.0001
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
27.03.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


…………………………………  ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA


Anabilim Dalınız ………………………… numaralı ………………………………… programı öğrencisiyim. Aşağıda belirttiğim öğretim üyelerinden birinin danışmanım olarak atanmasını istiyorum.
Gereğini arz ederim.


       …… / …… / 20…...

                                    Öğrencinin Adı-Soyadı-İmzası

 Öğretim Üyesinin:

      Unvan-Adı-Soyadı                                Bilim Dalı                                İmzası        

 1) ……………………………………         ………………………                  ………………….
 2) ……………………………………         ………………………                  ………………….
 3) ……………………………………         ……………………….                 ………………….

Not: Anabilim Dalı Başkanlığının Danışman önerileri, Bölüm Akademik Kurulunda görüşülerek belirlenir ve bu formun bir örneği Kurul Kararı ekinde Enstitüye gönderilir.