Doküman No
RTEÜ.FR.0022
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
18.05.2023
Revizyon No
4
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

                  

T.C. Kimlik Numarası

                  

Bölümü / Programı

                  

Okul Numarası:                 

Cep Telefonu

                  

Aileden Birine Ait Cep Telefonu

                  

Sosyal Güvenlik Durumunuza İlişkin Aşağıda Belirtilen Seçeneklerden Birini İşaretleyiniz

(22) Ailesince ( Anne, Baba veya Eş üzerinden) sağlık yardımı alan veya kendi adına SGK – Emekli Sandığı – Bağkur kapsamında sosyal güvencesi bulunanlar

(43) Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayanlar veya Genel Sağlık Sigortası Primi ödeyenler

YAPILACAK STAJIN

(Arka sayfada bulunan staj tarih aralıklarından size ve staj yapılacak kurum/kuruluşun haftalık çalışma iş günlerine göre uygun olanını seçerek bilgilerini yanda belirtilen alanlara yazınız.

Staj Kodu

                  

Staj Süresi/İş Günü

                  

Staj Başlama ve Bitiş Tarihi ……/……/20…. -  ……/……/20….

Yukarıda belirtilen tarihler arasında ……. iş günlük stajımı yapacağım. Stajım başlangıç ve bitiş tarihlerinin değişmesi veya stajdan vazgeçmem halinde en az on (10) gün önceden ilgili eğitim (okul) birimine bilgi vereceğimi, aksi halde 5510 sayılı kanun gereği doğacak cezai yükümlülükleri kabul ettiğimi taahhüt ederim. .……/……/20…. 

Öğrencinin Adı Soyadı

İmza

İLGİLİ MAKAMA

Yukarıda bilgileri verilen Fakültemiz/Yüksekokulumuz/Meslek Yüksekokulumuz öğrencisinin belirtilen iş günü kadar staj yapması zorunludur. Staj süresi boyunca öğrencimizin iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası kurumumuz tarafından yapılacaktır. İlgili öğrencimizin staj çalışmasını kurumunuzda /İşyerinizde yapması uygun görülmesi halinde staj kabul formunu onaylayıp Dekanlığımıza /Müdürlüğümüze göndermenizi arz/rica ederiz. ……/……/20….                                                                                                                                                                                                                           

 Dekan Yard./Müdür Yard.

Adı Soyadı

İmza

İŞYERİNİN

Adı/Unvanı

                   

Faaliyet/Üretim/Hizmet Alanı

                   

Adresi

                   

Tel. Numarası/Faks Numarası

                   

E – Posta Adresi/Web Adresi

                   

Yukarıda Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı öğrencinizin belirtilen tarihlerde iş yerimizde staj yapması uygun görülmüştür.

İŞVEREN veya YETKİLİSİNİN

Adı Soyadı( Unvanı)

İşyeri Kaşesi/Mühür/İmza

Not: Bu bölüm Fakültemiz/Yüksekokulumuz/Meslek Yüksekokulumuz Bölümü Başkanlıklarınca onaylanacaktır.

UYGUNDUR

……/……/……

……………………………………. Bölüm Başkanı

İmza

Not: 1 –  Öğrenci Staj Kabul Formu staj başlangıç tarihinden en geç on beş (15) gün önceden ilgili eğitim ( okul) birimine teslim etmek zorundadır.

         2 – Staj Kabul Formu düzenlemeyen öğrenci staja başlayamaz. Aksi halde yapılacak staj kabul edilmez.

        3 – Staj kabul formu, uygunluk onayı için Bölüm Başkanına kaşelettirilip imzalattırıldıktan sonra Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul SGK Birim Sorumlusuna teslim edilecektir.