Doküman No
RTEÜ.FR.0023
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
16.07.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.KİŞİSEL BİLGİLER

T.C.  Kimlik No

          

Uyruğu

             

Adı-Soyadı

            

Doğum Yeri ve Tarihi

       

Cinsiyeti

  Kadın              Erkek

Mezun Olduğu Lise

         

Mezuniyet Yılı

          

Alanı

      

Yazışma Adresi

       

Telefon (ev/iş)

           

GSM

        

e-posta

               

2. ADAYIN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA AİT BİLGİLER

Adayın Üniversiteye Kayıt Yılı

           

Üniversite

          

Fakülte/Y.O./MYO

          

Bölüm-Program

             

Öğrenci No

                  

Genel Not Ortalaması                    

Okuduğu Dönem Sayısı  (hazırlık sınıfı hariç) :          

Üniversitede hazırlık              bulunmaktadır          bulunmamaktadır             Hazırlık var ise alt satır doldurulacaktır.

Hazırlık Sınıfı    Başarılı          Başarısız  

Hazırlık sınıfına devam ettiği öğretim yılı       ………/………….

3. ÜNİVERSİTEMİZDE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİ EĞİTİM YILI/BÖLÜM/PROGRAM*

Eğitim Yılı

………………/………………… Eğitim Öğretim Yılı ……………….. Yarıyılı

Fakülte/Y.O./M.Y.O

                 

Program

              

Öğretim Türü

   Birinci öğretim                   İkinci öğretim

Sınıfı

           

 

Verdiğim bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim. Başvuruma ek olarak verdiğim belgelerin yanlış ya da eksik olduğunun tespit edilmesi durumunda başvurumun Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından geçersiz sayılmasını ve hakkımda yasal işlemlerin yapılmasını kabul ediyorum.

Tarih : ....../...../..............                                                                                                                  İmza:        

    EKLER   (Başvuru formuna eklenecektir)                                                                          

Kontrol**

1

Not Döküm Belgesi (Transkript) (Tıp Fakültesine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin transkriptlerinde Genel Akademik Not Ortalamalarının (GANO) 100 lük sistemdeki karşılığı belirtilmelidir.)

2

ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı

3

Ders içerikleri (onaylı)

4

Disiplin ceza durum belgesi

5

Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (varsa)

6

Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair belge

Not :     * Birden fazla bölüme yatay geçiş için başvuracak adayların tercih sayısı kadar başvuru formu ve eklerini ayrı ayrı hazırlayarak ilgili akademik birime göndermeleri gerekmektedir.

            ** Bu kısım ilgili akademik birim tarafından doldurulacaktır.