Döküman No
FBE.FR.0005
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tezle ilgili EYK Karar Tarihi ve Sayısı   :          

Tezin Adı                                              :              

 

Tezi sunan Öğrencinin                                

Adı-Soyadı                                           :          

Öğrenci Numarası                                 :     

Anabilim Dalı                                       :                

Danışmanı                                            :                

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Değerlendirme Jürisinde bulunduğum ve yukarıda bilgileri verilen tezle ilgili değerlendirmelerim aşağıda verilmiştir.

 

                                                                    

a) Tez Başlığı İçeriğe Uygundur                                                                             Evet         Hayır

b) Tez Özeti Çalışmanın Bütününü Kapsamaktadır                                                Evet         Hayır

c) Giriş                                                                                                                   Yeterli    Yetersiz     

ç) Literatür Taraması                                                                                             Yeterli    Yetersiz 

d) Materyal ve Metot                                                                                             Yeterli    Yetersiz 

e) Bulgular ve Tartışma                                                                                         Yeterli    Yetersiz 

f) Sonuç                                                                                                                 Yeterli    Yetersiz 

g) Yazım Dilinin Anlaşılabilirliği                                                                         Yeterli    Yetersiz 

h) Şekil, Tablo, Çizelge, Fotoğraf ve Bunlarla İlgili Açıklama Yazıları              Yeterli    Yetersiz 

 

 

Not: Yukarıda verilen cevaplarda Hayır veya Yetersiz kutucuğu işaretlenen kısımlara ait eksikler, hatalar, düzeltmeler ve ilaveler tez üzerinde veya aşağıda belirtilmelidir. İlave sayfalar kullanılabilir.

 

 

……./………/20..….

 

 

                                                                                                                                                        Jüri Üyesinin Adı-Soyadı-İmzası

Not: Bu form, son hali teslim edilen tezle birlikte enstitüye teslim edilmelidir.