Döküman No
FBE.FR.0011
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin:

Adı ve Soyadı            :                 

Öğrenci Numarası         :                

Anabilim Dalı             :               

 

 

………………………………… ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

 

  Yukarıda bilgileri verilen Anabilim Dalınız doktora programı öğrencisi ………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. konulu Doktora Tez önerisi sunumunu…/…/20… tarihinde ................................................ Anabilim Dalı ............................ dersliğinde/salonunda yapmıştır.

Tez İzleme Komitemiz, sunumu yapan öğrencinin oy birliği/oy çokluğu ile başarılı/başarısız* olduğuna karar vermiştir.

 

 

…… / ……. / 20……

 

 

Komite Başkanı (Tez danışmanı)

 

 

                                                                                                                            

Komite Üyesi                                                                                          Komite Üyesi

 

 

 

*Öğrencinin Başarısız bulunması durumunda TİK’nin gerekçeli kararı eklenmelidir.

    Not: Bu form Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.