Döküman No
FBE.FR.0012
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
30.03.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


………………………………… ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA


........................ Anabilim Dalı ….……… numaralı yüksek lisans programı öğrencisiyim. "...………………………………………........................................................................................... ..........................................................................................................................................................” başlıklı yüksek lisans tezimi tamamlamak istiyorum. Gerekli belgeler ve tez taslağı ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.          

               …… /…… / 20…

                  İmza
                                    Öğrencinin Adı Soyadı

Ekler:    
1. 5 adet tez (spiral ciltli)                                
2. Transkript    
3. Danışman Onay Formu 
4. 1 adet Cd (tezin tamamı pdf haliyle cd’ye koyulacak)
5. 5 adet boş Cd                                                                

                    
…… / …… / 20… 
Tezini teslim etmesi uygundur.

Danışmanın Unvanı-Adı SOYADI-İmza