Döküman No
FBE.FR.0013
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

Adı-Soyadı            :             

Öğrenci Numarası  :             

Anabilim Dalı        :             

 

……………….…………… ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

 

       Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yukarıda bilgileri verilen öğrencinin doktora tez savunma sınavını yapmakla görevlendirilen jürimiz, söz konusu sınavı,  ......../......../20.... tarihinde ............................................ Anabilim Dalı ................................................ dersliğinde/salonunda dinleyicilere açık olarak yapmıştır. Sınav ................. dakika sürmüştür.

Tez savunma sınavı sonunda yapılan değerlendirmede adayın sunduğu tez hakkında oy birliği/oy çokluğu ile kabul/düzeltilme/ret kararı verilmiştir.

 

 

Başkan

     

 

 

Üye                                                                Üye

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Üye                                                                Üye

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Öğrencinin Tez adının aşağıdaki gibi değişmesi uygundur.

Tez Adı: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Not: Bu tutanak, Anabilim dalı başkanlığınca, savunma sınavından sonra en geç 3 gün içerisinde üst yazıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.