Döküman No
FBE.FR.0013
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
30.03.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


Öğrencinin: 
Adı Soyadı                    :        
Öğrenci Numarası        :          
Anabilim Dalı                :       

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE


Danışmanlığını yürüttüğüm yukarıda bilgileri verilen tezli yüksek lisans programı öğrencimin teslim edeceği tezin savunulabilir olduğunu beyan ederim.
 
Gereğini arz ederim.                         

…… /…… / 20…

(imza)
Danışman Unvanı-Adı - Soyadı