Döküman No
FBE.FR.0015
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

Adı Soyadı                  :

Öğrenci Numarası        :

Anabilim Dalı              :

Programı                      : Yüksek Lisans / Doktora

Tezin Adı                    :                      

 

                               

 

…………………………… ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

 

            Danışmanı olduğum yukarıda bilgileri verilen öğrencinin tezinin “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge”nin 6. maddesinin

             1.  fıkrasına istinaden 2 yıl  

             2.  fıkrasına istinaden 6 ay

süre ile erişime açılmasının ertelenmesini talep ediyorum.

             Tezin erişime açılması ile ilgili herhangi bir kısıtlama talep etmiyorum.

 

           

 

....... /….... / 20…...       

                                                                

 

                                                                                                           (imza)

                                                                                            Danışman Unvanı-Adı - Soyadı

 

 

 

Not: 6. maddenin 1. fıkrasına göre 2 yıl süre ile erteleme talep edilen tez ile ilgili patent başvurusu veya patent alma süresinin devam ettiğine dair yazı sunulmalıdır.