Döküman No
FBE.FR.0016
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

Adı-Soyadı                     :              

Öğrenci Numarası           :                

Anabilim Dalı                 :              

 

 

……………………………….. ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

 

       Anabilim Dalınız Doktora Programı ..................................... numaralı öğrencisiyim. Ekte verdiğim transkriptte bulunan toplam 24 kredilik ders ve seminerden başarılı oldum. Doktora yeterlik sınavına girmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

……/……./20….

                                                                                                                     

 

                                                                                                                      Öğrenci İmzası

                       

 

Ek: Transkript (Enstitü Onaylı)

 

Uygundur.

 


                                                                        (imza)

                                                       Danışman Unvanı-Adı – Soyadı

 

 

   Not: Bu form Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.