Döküman No
FBE.FR.0018
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
28.04.2020
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

Adı-Soyadı                  :         

Öğrenci Numarası       :         

Anabilim Dalı              :      

……………….…………… ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yukarıda bilgileri verilen öğrencinin yüksek lisans tez savunma sınavını yapmakla görevlendirilen jürimiz, söz konusu sınavı,  ......../......../20.... tarihinde ............................................ Anabilim Dalı ................................................ dersliğinde/salonunda dinleyicilere açık olarak yapmıştır. Sınav ................. dakika sürmüştür.

Tez savunma sınavı sonunda yapılan değerlendirmede adayın sunduğu tez hakkında oy birliği/oy çokluğu ile kabul/düzeltilme/ret kararı verilmiştir.

 

                                           Başkan                                                Üye                                                     Üye

 

Öğrencinin Tez Başlığının aşağıdaki gibi değişmesi uygundur.

 

Tez Başlığı: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

   Not: Bu tutanak, Anabilim dalı başkanlığınca, savunma sınavından sonra en geç 3 gün içerisinde üst yazıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.