Döküman No
FBE.FR.0019
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
03.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Enstitünüz ...................................................... Anabilim dalı ….…………..…………… numaralı yüksek lisans programı öğrencisiyim. "................................................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................” başlıklı yüksek lisans tezimin son halini teslim etmek istiyorum. Gerekli belgeler ve tez ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.                           

 …… /…… / 20…

                                                
(imza)
                                                      Adı ve Soyadı

Ekler:    
1. 6 adet renkli karton kapaklı tez        
2. YÖK Tez Veri Formu
3. Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu
4. Tez Beyan Formu
5. Tez Kontrol Formu
6. 3 adet Cd (pdf formatında Tezi, .doc yada .docx (word formatı) formatında Türkçe ve İngilizce tez özet sayfalarını içeren) 
7. Lisansüstü Tezin Erişime Açılması/Ertelenmesi Talep Formu