Döküman No
FBE.FR.0023
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
03.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Öğrencinin
Adı Soyadı                :
Öğrenci Numarası    :
Anabilim Dalı            : 
Programı                  : Yüksek Lisans / Doktora
Tezin Adı                  :        

            

…………………………… ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA


    Danışmanı olduğum yukarıda bilgileri verilen öğrencinin tezinin “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge”nin 6. maddesinin
     fıkrasına istinaden 2 yıl   
    fıkrasına istinaden 6 ay 
süre ile erişime açılmasının ertelenmesini talep ediyorum.
     Tezin erişime açılması ile ilgili herhangi bir kısıtlama talep etmiyorum. 

    

....... /….... / 20…...        
                                                                

                                                   (imza)
                                             Danışman Unvanı-Adı - Soyadı

 

 

Not: 6. maddenin 1. fıkrasına göre 2 yıl süre ile erteleme talep edilen tez ile ilgili patent başvurusu veya patent alma süresinin devam ettiğine dair yazı sunulmalıdır.