Döküman No
FBE.FR.0024
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
03.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


……………………………. ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA


Danışmanım olduğum ………………….. nolu Yüksek Lisans / Doktora öğrencisi ………………………………., tez savunmasından sonra süresi içerisinde tez düzeltmelerini tamamlayamadığından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 33. Maddesinin 1. fıkrası gereğince öğrenciye 1 (bir) ay ek süre verilmesini talep ediyorum.
 
Gereğini saygılarımla arz ederim.                         

    …… /…… / 20…

(imza)
Danışman Unvanı-Adı - Soyadı