Döküman No
FBE.FR.0025
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
03.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

                                                                                                    
Öğrencinin
Adı-Soyadı               :
Öğrenci Numarası    :
Anabilim Dalı            :


……………………………….. ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA


Anabilim Dalınız Doktora Programı ..................................... numaralı öğrencisiyim. Ekte verdiğim transkriptte bulunan toplam 24 kredilik ders ve seminerden başarılı oldum. Doktora yeterlik sınavına girmek istiyorum.
Gereğini arz ederim.
 

……/……./20….
                                        

                                        Öğrenci İmzası
    
    


Ek: Transkript (Enstitü Onaylı)

Uygundur.

 (imza)
      Danışman Unvanı-Adı – Soyadı

 

 

 

Not: Bu form Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.