Döküman No
FBE.FR.0027
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
03.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin
Adı - Soyadı            :
Öğrenci Numarası  :
Anabilim Dalı          :


……………………… ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK KOMİTESİNE


…………………………… Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi tarafından oluşturulan Doktora Yeterlik Sınav Jürimiz, yukarıda bilgileri verilen doktora öğrencisinin Yeterlik Sınavını, ……/……/20…… tarihinde ………………………………………....... da toplanarak yazılı ve sözlü olarak yapmıştır.

Jürimiz; sınav sonucunda yaptığı değerlendirmede, öğrencinin sınavdan başarılı/başarısız olduğuna oybirliği/oyçokluğu ile karar vermiştir.
                                  

 …... / …… / 20……

Jüri Başkanı

Üye                                                                               Üye

Üye                                                                               Üye

 

 

 

Ek:

1. Yazılı sınav soruları ve cevapları (jüri üyelerince imzalanmış olmalıdır)
2. Sözlü sınavda sorulan sorular (bir tutanakla tespit edilerek jüri üyelerince imzalanmış olmalıdır) 

Not: Bu tutanak sınavdan sonra ek kısmında yazılı evraklarla birlikte Doktora Yeterlik Komitesi Başkanlığına teslim edilmelidir.