Döküman No
FBE.FR.0028
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
03.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


Öğrencinin             
Adı ve Soyadı        :
Öğrenci Numarası :
Anabilim Dalı         : 

…………………………………………… ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA


………………………………… Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitemiz tarafından yukarıda bilgileri verilen doktora öğrencisinin doktora yeterlik sınavını yapmak üzere görevlendirilen Doktora Yeterlik Sınavı jürisi, ilişikteki tutanakta belirtilen tarih, saat ve yerde, yazılı ve sözlü olarak yaptığı doktora yeterlik sınavıyla ilgili tutanak ve ekler ekte sunulmuştur.
    
…… / …… / 20…...

Komite Başkanı

Üye                                                                Üye

Üye                                                                Üye

 

 

 

       Ek :  

 1- Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı ve ekleri


Not: Bu tutanak ve ekleri Anabilim dalı başkanlığınca, Doktora Yeterlik Sınavından sonra en geç 3 gün içerisinde üst yazıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.