Döküman No
FBE.FR.0030
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
14.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


Öğrencinin:
Adı ve Soyadı                    :        
Öğrenci Numarası             :       
Anabilim Dalı                     :       


………………………………… ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA


Yukarıda bilgileri verilen Anabilim Dalınız doktora programı öğrencisi ………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. konulu Doktora Tez önerisi sunumunu,  …/…/20… tarihinde ................................................ Anabilim Dalı ............................ dersliğinde/salonunda yapmıştır. 
Tez İzleme Komitemiz, sunumu yapan öğrencinin oy birliği/oy çokluğu ile başarılı/başarısız* olduğuna karar vermiştir.


…… / ……. / 20……

Komite Başkanı (Tez danışmanı) 


        
Komite Üyesi                                                                                                                                                                                                                 Komite Üyesi

*Öğrencinin Başarısız bulunması durumunda TİK’nin gerekçeli kararı eklenmelidir.
    Not: Bu form Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.