Döküman No
FBE.FR.0033
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
14.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


Öğrencinin: 
Adı Soyadı                    :       
Öğrenci Numarası        :      
Anabilim Dalı                :          

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE


Danışmanlığını yürüttüğüm yukarıda bilgileri verilen doktora programı öğrencimin teslim edeceği tezin savunulabilir olduğunu beyan ederim.
 
Gereğini arz ederim.                         


…… /…… / 20…

(imza)
Danışman Unvanı-Adı - Soyadı