Döküman No
FBE.FR.0035
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tezle ilgili EYK Karar Tarihi ve Sayısı   :              

Tezin Adı                                       :             

 

Tezi sunan Öğrencinin                                

Adı-Soyadı                                    :         

Anabilim Dalı                                :              

Programı                                        : Yüksek Lisans/Doktora

Danışmanı                                     :             

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Tez Danışmanı/Değerlendirme Jürisinde bulunduğum ve yukarıda bilgileri verilen tezle ilgili intihal değerlendirmelerim aşağıda verilmiştir.

 

Enstitüden tarafıma gönderilen intihal raporuna göre bilgileri yukarıda verilen tez RTEÜ-FBE intihal kriterlerine;

 

 

 

                                                                                                                                              Uygundur                            Uygun Değildir

 

GEREKÇE

                                 

 

 

 

 

 

 

          ……./………/20..….

 

 

Adı-Soyadı-İmzası

 

 

EK: Enstitü tarafından verilen intihal raporu (Cd)

Not: Yukarıda verilen cevaplarda “Uygun Değildir” kutucuğu işaretlenmiş ise nedeni, eksikler, hatalar, düzeltmeler ve ilaveler “Gerekçe” kısmında açık bir şekilde belirtilerek en geç tez savunmasından 1 hafta önce Tez danışmanı ve Jürileri tarafından Enstitüye teslim edilmelidir.