Döküman No
FBE.FR.0036
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
01.05.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tezle ilgili EYK Karar Tarihi ve Sayısı   :

Tezin Adı                                              :      

 

Tezi sunan Öğrencinin                                

Adı-Soyadı                                           :

Öğrenci Numarası                                 :

Anabilim Dalı                                       :      

Danışmanı                                            :      

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Değerlendirme Jürisinde bulunduğum ve yukarıda bilgileri verilen tezle ilgili değerlendirmelerim aşağıda verilmiştir.

 

          a) Tez Başlığı İçeriğe Uygundur                                                                                  Evet   Hayır   

          b) Tez Özeti Çalışmanın Bütününü Kapsamaktadır                                                     Evet   Hayır  

          c) Giriş                                                                                                                        YeterliYetersiz

          ç) Literatür Taraması                                                                                                   YeterliYetersiz

          d) Materyal ve Metot                                                                                                   YeterliYetersiz

          e) Bulgular ve Tartışma                                                                                               YeterliYetersiz

          f) Sonuç                                                                                                                       YeterliYetersiz

          g) Yazım Dilinin Anlaşılabilirliği                                                                                 YeterliYetersiz

          h) Şekil, Tablo, Çizelge, Fotoğraf ve Bunlarla İlgili Açıklama Yazıları                       YeterliYetersiz

Not: Yukarıda verilen cevaplarda Hayır veya Yetersiz kutucuğu işaretlenen kısımlara ait eksikler, hatalar, düzeltmeler ve ilaveler tez üzerinde veya aşağıda belirtilmelidir. İlave sayfalar kullanılabilir.

 

……./………/20..….

  Jüri Üyesinin Adı-Soyadı-İmzası

 

 

 

 

 

         Not: Bu form, son hali teslim edilen tezle birlikte enstitüye teslim edilmelidir.