Döküman No
FBE.FR.0036
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tezle ilgili EYK Karar Tarihi ve Sayısı   :           

Tezin Adı                                       :              

 

Tezi sunan Öğrencinin                                  

Adı-Soyadı                                    :         

Anabilim Dalı                                :              

Programı (Y. Lisans / Doktora)       :           

Danışmanı                                     :              

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Değerlendirme Jürisinde bulunduğum ve yukarıda bilgileri verilen tezle ilgili değerlendirmelerim aşağıda verilmiştir.

 

a) Tez Başlığı İçeriğe Uygundur

Evet

Hayır

b) Tez Özeti Çalışmanın Bütününü Kapsamaktadır

Evet

Hayır

c) Giriş

Yeterli

Yetersiz

ç) Literatür Taraması

Yeterli

Yetersiz

d) Materyal ve Metot

Yeterli

Yetersiz

e) Bulgular ve Tartışma

Yeterli

Yetersiz

f) Sonuç

Yeterli

Yetersiz

g) Yazım Dilinin Anlaşılabilirliği

Yeterli

Yetersiz

h) Şekil, Tablo, Çizelge, Fotoğraf ve Bunlarla İlgili Açıklama Yazıları

Yeterli

Yetersiz

 

Not: Yukarıda verilen cevaplarda Hayır veya Yetersiz kutucuğu işaretlenen kısımlara ait eksikler, hatalar, düzeltmeler ve ilaveler tez üzerinde veya aşağıda belirtilmelidir. İlave sayfalar kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

……./………/20..….

 

 

                                                                                                                                                        Jüri Üyesinin Adı-Soyadı-İmzası

Not: Bu form, son hali teslim edilen tezle birlikte enstitüye teslim edilmelidir.