Döküman No
FBE.FR.0037
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
01.05.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tezle ilgili EYK Karar Tarihi ve Sayısı :

Tezin Adı                                              :      

 

Tezi sunan Öğrencinin                                

Adı-Soyadı                                           :

Anabilim Dalı                                       :      

Danışmanı                                            :      

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Tez Danışmanı/Değerlendirme Jürisinde bulunduğum ve yukarıda bilgileri verilen tezle ilgili intihal değerlendirmelerim aşağıda verilmiştir.

 

Enstitüden tarafıma gönderilen intihal raporuna göre bilgileri yukarıda verilen tez RTEÜ-FBE intihal kriterlerine;

 

Uygundur         Uygun Değildir 

GEREKÇE

 

 

 

……./………/20..….

Adı-Soyadı-İmzası

 

 

EK: Enstitü tarafından verilen intihal raporu (Cd)

 

Not: Yukarıda verilen cevaplarda “Uygun Değildir” kutucuğu işaretlenmiş ise nedeni, eksikler, hatalar, düzeltmeler ve ilaveler “Gerekçe” kısmında açık bir şekilde belirtilerek en geç tez savunmasından 1 hafta önce Tez danışmanı ve Jürileri tarafından Enstitüye teslim edilmelidir.