Döküman No
FBE.FR.0038
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
14.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


Öğrencinin 
Adı-Soyadı               :            
Öğrenci Numarası    :       
Anabilim Dalı            :          

……………….…………… ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA


Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yukarıda bilgileri verilen öğrencinin doktora tez savunma sınavını yapmakla görevlendirilen jürimiz, söz konusu sınavı,  ......../......../20.... tarihinde ............................................ Anabilim Dalı ................................................ dersliğinde/salonunda dinleyicilere açık olarak yapmıştır. Sınav ................. dakika sürmüştür. 
Tez savunma sınavı sonunda yapılan değerlendirmede adayın sunduğu tez hakkında oy birliği/oy çokluğu ile kabul/düzeltilme/ret kararı verilmiştir.


Başkan

                                           Üye                                                                                        Üye

                                           Üye                                                                                        Üye

 

 

 

Öğrencinin Tez adının aşağıdaki gibi değişmesi uygundur. 

Tez Adı: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


Not: Bu tutanak, Anabilim dalı başkanlığınca, savunma sınavından sonra en geç 3 gün içerisinde üst yazıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.