Döküman No
FBE.FR.0040
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
14.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


Öğrencinin
Adı Soyadı               :     
Öğrenci Numarası    :       
Anabilim Dalı            :        


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre hazırlamış olduğum" ……..…................................................................................................... ...................................................................………..............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………….." başlıklı doktora tezinin içerdiği yenilik ve sonuçları başka bir yerden almadığımı ve bu tezi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden başka bir bilim kuruluna akademik gaye ve unvan almak amacıyla vermediğimi beyan ederim. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim.                                                                
 

....... /….... / 20…...

   Öğrenci imzası