Döküman No
FBE.FR.0047
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

Adı-Soyadı         :

Numarası            :

Anabilim Dalı     :

 

 

……………….…………… ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

 

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yukarıda bilgileri verilen öğrencinin yüksek lisans tez savunma sınavını yapmakla görevlendirilen jürimiz, söz konusu sınavı,  ......../......../20.... tarihinde ............................................ Ana Bilim Dalı ................................................ dersliğinde/salonunda dinleyicilere açık olarak yapmıştır. Sınav ................. dakika sürmüştür.

 

Tez savunma sınavı sonunda yapılan değerlendirmede adayın sunduğu tez hakkında oy birliği/oy çokluğu ile kabul/düzeltilme/ret kararı verilmiştir.

 

 

 

           

            Başkan                                                Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

Öğrencinin Tez Başlığının aşağıdaki gibi değişmesi uygundur.

 

Tez Başlığı: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Not: Bu tutanak, Anabilim dalı başkanlığınca, savunma sınavından sonra en geç 3 gün içerisinde üst yazıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.