Doküman No
HF.FR. 0003
Yayın Tarihi
16.10.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dekanlığına

 

 

 

Fakültenizi aşağıda belirtilen tarih ve saatte ……………………………………………… okulundan …… (sayı) öğrenci ile ziyaret etmeyi planlamaktayız. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

…./…./…….

 

Ziyaret tarihi: ..../..../....        

Ziyaret saati: ....:....

Eşlik edecek öğretmen/öğretmenlerin

Adı Soyadı :            

Cep Telefonu :            

Adı Soyadı

(Müdür/Müdür Yard.)

İMZA

 

NOT :

1. Yazı kurumun başlıklı kâğıdına yazılmalıdır.

2. Ziyaret talebini içeren yazı fakülte dekanlığımızın e-posta adresine (hukukfakultesi@erdogan.edu.tr) gönderilmeli ya da elden dekanlığa teslim edilmelidir.

3. Ziyaret tarih ve saatlerinde çakışma olmaması ve mağduriyet yaşanmaması için dilekçe yazmadan önce bölümle irtibata geçilmesi gerekmektedir.