Doküman No
RTEÜ.FR. 0148
Yayın Tarihi
28.07.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

                                                                  

                               T.C.                                                 

     RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

….…………………………………………………… Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

Biriminiz ……………………………………………………….. Lisans Programına kayıtlı olup, ilk dört dönemi başarı ile tamamladığımdan ön lisans diploması almak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.

      …../…../…..…..

               

                                                                                        

                                                                           Öğrenci İmza      

 

 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı-Soyadı

             

Programı

             

Öğrenci No

             

Adresi

             

Cep Tel.

             

e-posta

             

 

Açıklama (varsa):………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………...           

 

Dayanak: Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği “MADDE 37 – (3) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.”