Doküman No
SHMYO.FR. 0001
Yayın Tarihi
31.10.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

                                                      

İLGİLİ MAKAMA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu …………………………….. Programı öğrencilerinin, Eğitim-Öğretim programlarımız gereği öğrenim süresi sonuna kadar, kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Zorunlu olarak staja tâbi tutulan öğrencimizin stajını kuruluşunuzda yapmasının tarafınızdan kabul edilmesi durumunda, 5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” gereği sigortalılığın başlangıcı, sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü Kurumumuz tarafından yapılacaktır.

Aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin stajını 20 (yirmi) iş günü süreyle kuruluşunuzda yapmasında göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Staj Komisyon Başkanı                     

Adı Soyadı (Unvanı) :

         

                                İmza :

 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No

           

Öğretim Yılı/Dönemi

         

Adı

         

Programı

         

Soyadı

         

Sınıfı

         

Baba Adı

         

Öğrenci No

         

Ana Adı

         

Telefon No.

         

 

STAJ YAPILACAK İŞYERİ BİLGİLERİ

Adı

         

Adresi

         

Telefon No

         

e-posta Adresi

         

 

STAJ YAPILACAK DÖNEM TERCİHİ

(Sadece Tek Dönem Seçilecektir)

 

 1.           ……/……./……….  - ……/……/………. (20 İş Günü)

 

2.            ……/……./……….  - ……/……/……….  (20 İş Günü)

İŞVEREN VEYA VEKİLİNİN

Adı Soyadı           :          

Görev ve Unvanı :          

İmza / Kaşe          :

Tarih                    :         

İŞVEREN VEYA VEKİLİNİN

Adı Soyadı           :         

Görev ve Unvanı :         

İmza / Kaşe          :

Tarih                    :         

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİNİN İMZASI

TAHAKKUK

SHMYO MÜD. ONAYI

STAJ KOMİSYONU ONAYI

Belge üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu bildirir, staj yapacağımı taahhüt ettiğim adı geçen firma ile ilgili staj evraklarının hazırlanmasını saygılarımla arz ederim.

 

İmza :

Tarih: ……./…..../20…...

Sigorta Başlangıcı SGK’ya bildirilecektir.

 

 

 

 

………………………

Tarih: …..…/…..…/20…..

 

 

 

 

 

 

Yüksekokul Sekreteri

Tarih: …..…/….…/20…..

 

 

 

 

 

 

 

Staj Komisyon Başkanı

Tarih: ..……/…..…/20……