Doküman No
SHMYO.FR. 0002
Yayın Tarihi
31.10.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

 T.C. Kimlik No

             

 Öğretim Yılı/Dönemi

             

 Adı

             

 Programı

             

 Soyadı

             

 Sınıfı

             

 Baba Adı

             

 Öğrenci No

             

 Ana Adı

             

 Telefon No.

             

 İkametgâh Adresi

             

STAJ YAPILACAK İŞYERİ BİLGİLERİ

 

Adı

              

Adresi

              

Üretim/Hizmet Alanı

              

Telefon No

              

E-posta Adresi

              

 

STAJ YAPILACAK DÖNEM/TARİH

Başlama Tarihi

……/……/20…...

Bitiş Tarihi

……/……./20……

Süresi

20 İş günü

STAJ GÜNLERİ

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

İŞVEREN VEYA YETKİLİNİN

Adı Soyadı

             

Tarih, İmza ve Kaşe

              

Görevi

             

E-posta Adresi

             

İşveren SGK Tescil No

             

 

 

Bu Sözleşmede adı geçen;

Müdür: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürünü

Yüksekokul Kurulu: Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarından oluşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kurulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu: Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Kurulu tarafından seçilen üyelerden oluşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB): Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesini,

Meslek Yüksekokulu (MYO): Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan ve dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumu olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu,

Staj Başvuru Formu: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staja kabul edildiğini belgeleyen ve staj yapılacak işyeri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu arasında imzalanan belgeyi,

İşyeri Staj Sözleşmesi: 3308 Sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanununa uygun olarak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Staj yapılacak yeri ve öğrenci arasında imzalanan protokolü,

Staj Yapılan İş Yeri: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu stajyer öğrencilerinin, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, staj yoluyla sürdürdükleri, mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum ve kuruluşlarını,

Eğitici Personel: Mesleki yeterliliğe sahip, öğrencilerin yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan ve meslek yüksekokullarında atölye, laboratuar, meslek dersleri öğretim elemanlığı yapabilme yeterliğine sahip staj yapılan i ş yeri personelini,

Denetçi Öğretim Elemanı: Mesleki eğitimde yararlanılacak işletmelerdeki; çalışma alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile görevli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun her programın kadrolu öğretim elemanlarını,

Okul-Sanayi Koordinatörü: Meslek yüksekokulu öğrencilerinin Yüksekokul Kurulu’nun kararları doğrultusunda staj ve eğitim yapmalarını koordine etmekle görevli ilgili Meslek Yüksekokulunun Müdür yardımcısını; ifade etmektedir.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1- Bu sözleşme, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan program öğrencilerinin işletmelerde yapılacak yeri stajının esaslarını düzenlemek amacıyla Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, işveren ve öğrenci arasında imzalanır.

MADDE 2-Üç nüsha olarak düzenlenen ve taraflarca imzalanan bu sözleşmenin,   bir nüshası Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde, bir nüshası işletmede, bir nüshası öğrencide bulunur.

MADDE 3- İşletmelerde yeri stajı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademik takvimine göre planlanır ve yapılır.

MADDE 4- Öğrencilerin yeri stajı sırasında, iş yeri kusurundan dolayı meydana gelebilecek kazaları

ve meslek hastalıklarından işveren /işveren vekili sorumludur.

MADDE 5- İşletmelerde yeri stajı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Staj Yönetmeliği, ilgili birimin Staj Yönergesi ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

MADDE 7- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademik takvimine uygun olarak stajın başladığı tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere taraflarca imzalanan bu sözleşme, öğrencilerin yeri stajını tamamladığı tarihe kadar geçerlidir.

 

SÖZLEŞMENİN FESHİ

MADDE 8- Sözleşme;

  1.   İş yerinin çeşitli sebeplerle kapatılması,

  2. İş yeri sahibinin değişmesi halinde yeni yerinin aynı mesleği/üretimi sürdürememesi,

  3.   Öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre uzaklaştırma cezası aldığı sürece veya çıkarma cezası alarak ilişiğinin kesilmesi durumunda sözleşme feshedilir.

 

ÜCRET VE İZİN

MADDE 9- 3308 sayılı Kanun'un 25 inci maddesi birinci fıkrasına göre öğrencilere, işletmelerde yeri eğitimi devam ettiği sürece yürürlükteki aylık asgari ücret net tutarının, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde %30’undan, yirmiden az personel çalıştıran yerlerinde %15’inden az olmamak üzere ücret ödenir. Ücret başlangıçta  ……………………………TL’dir. Öğrenciye ödenecek ücret, her türlü vergiden muaftır.

Asgari ücrette yıl içinde artış olması hâlinde, bu artışlar aynı oranda öğrencilerin ücretlerine yansıtılır.

MADDE 10- Öğrencilerin, biriminin Staj Yönergesinde yer alan devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekir.

 

SİGORTA

MADDE 11- Öğrenciler, bu sözleşmenin akdedilmesiyle işletmelerde yeri stajına devam ettikleri sürece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendine göre kazası ve meslek hastalığı sigortası, Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce yaptırılır.

MADDE 12- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğünce ödenmesi gereken sigorta primleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği oranlara göre, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir veya bu Kurumun hesabına aktarılır.

MADDE 13- Sigorta ve prim ödemeyle ilgili belgeler, Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğünce saklanır.

 

ÖĞRENCİNİN DİSİPLİN, DEVAM VE BAŞARI DURUMU

 MADDE 14- Öğrenciler, yeri stajı için işletmelere devam etmek zorundadırlar. İşletmelerde yeri stajına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrencilerin ücretleri kesilir. Bu konuda işletmeler yetkilidir.

MADDE 15- İşletme yetkilileri, mazeretsiz olarak üç (3) günü iş yeri stajına gelmeyen öğrenciyi, en geç beş (5) günü içinde Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirir.

MADDE 16- Öğrencilerin işletmelerde disiplin soruşturmasını gerektirecek davranışlarda bulunmaları

halinde, bu durum işletme tarafından Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Disiplin işlemi, Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Sonuç, işletmeye yazılı olarak bildirilir.

MADDE 17- İşletmelerde yeri stajı yapan öğrencilerin başarı durumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Staj Yönetmeliği ile ilgili birimin Staj Yönergesi hükümlerine göre belirlenir.

 

TARAFLARIN DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 18- İş yeri stajı yaptıracak işletmelerin sorumlulukları:

 1. Öğrencilerin işletmedeki yeri stajını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademik takvimine uygun olarak yaptırmak.

 2. İş yeri stajının, Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurullarınca belirlenen yerde yapılmasını sağlamak,

 3. İş yeri stajı yapılacak programlarda, öğrencilerin İş Yeri stajından sorumlu olmak üzere, yeter sayıda eğitim personelini görevlendirmek,

 4. İşletmede yeri stajı yapan öğrencilere, 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi birinci fıkrasına göre ücret miktarı, ücret artışı vb. konularda iş yeri stajı sözleşmesi imzalamak,

 5. Öğrencilerin devam durumlarını izleyerek devamsızlıklarını ve hastalık izinlerini, süresi içinde ilgili program başkanlarına iletilmek üzere Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü /Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirmek,

 6. Öğrencilerin stajına ait bilgileri içeren formlarını, staj bitiminde kapalı zarf içinde ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne göndermek,

 7. İş yeri stajında öğrencilere devamsızlıktan sayılmak ve mevzuatla belirlenen azami devamsızlık süresini geçmemek üzere, ücretsiz mazeret izni vermek,

 8. İş yeri stajı başladıktan sonra personel sayısında azalma olması durumunda da staja başlamış olan öğrencileri, yeri stajı tamamlanıncaya kadar işletmede staja devam ettirmek,

 9. Öğrencilerin kazaları ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli önlemleri almak ve tedavileri için gerekli işlemleri yapmak.

MADDE 19- Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları:

 1. İşletmede yeri stajı yapan öğrenciye, 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi birinci fıkrasına göre öğrencilerle birlikte işletmelerle ücret miktarı, ücret artışı vb. konularda iş yeri eğitimi sözleşmesi imzalamak.

 2. İş yeri stajı yapılacak programlarda öğrencilerin işletmede yaptıkları etkinliklerle ilgili formların staj başlangıcında işletmelere verilmesini sağlamak,

 3. İşletmelerdeki yeri stajının işletme tarafından görevlendirilecek eğitici personel tarafından yapılmasını sağlamak,

 4. İşletmelerdeki yeri stajının,  ilgili meslek alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak,

 5. Öğrencilerin ücretli ve ücretsiz mazeret izinleriyle devam-devamsızlık durumlarının izlenmesini sağlamak,

 6. İşletmelerde yeri stajı yapan öğrencilerin sigorta primlerine ait işlemleri Yönetmelik esaslarına göre yürütmek,

 7. İşletmelerde yapılan iş yeri stajında amaçlanan hedeflere ulaşılması için işletme yetkilileriyle birliği yaparak gerekli önlemleri almak,

MADDE 20-    İş yeri eğitimi gören öğrencilerin görev ve sorumlulukları:

 1. İş yerinin şartlarına ve çalışma düzenine uymak,

 2. İş yerine ait özel bilgileri üçüncü şahıslara iletmemek,

 3. Sendikal etkinliklere katılmamak,

 4. İş yeri stajına düzenli olarak devam etmek,

 5. İş yeri stajı dosyasını tutmak ve ilgili formları doldurmak.

 6. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönetmeliğine uymak.

DİĞER HUSUSLAR

MADDE 21- İşletmelerde yeri stajı yapan öğrenciler hakkında bu sözleşmede yer almayan diğer hususlarda, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 22- İşletme tarafından öğrenciye aşağıdaki sosyal haklar sağlanacaktır:

a……………………….…….……………………………………………………….. b.…………………………….………………………………………………..………………………………..

 

 

İşletme Adı

              

 

Meslek Yüksekokulu Adı

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Öğrenci

İşveren Veya Vekili

MYO Müdürü/Müdür V./Müdür Yrd.

Adı Soyadı

             

             

             

Görevi

             

             

             

Tarih

             

             

             

İmza-kaşe