Doküman No
ATF.FR. 0001
Yayın Tarihi
13.12.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

ÖĞRENCİNİN

T.C. Kimlik Numarası

           

Adı Soyadı

           

Öğrenci Numarası

           

Öğretim Yılı

           

E-Posta Adresi

           

Telefon Numarası

           

 

Öğrencinin Yükümlülükleri

Madde 1:

 1. İşbaşı Eğitim süresince yaptığı tüm etkinliklerle, uygulamada edindiği bilgi ve becerileri açıklayan bir dosya (İşbaşı Eğitim Dosyası) hazırlar, İşyeri Sorumlusuna onaylatır ve Sorumlu Öğretim Elemanına teslim eder.

 2. İşbaşı Eğitim uygulamaları sırasında ve sona ermesinden sonra 5 yıl süreyle, yapılan İşyeri Eğitimiyle ilgili tüm ticari sırları ve gizli belgeleri koruyacaklarını kabul ve beyan eder. Hiçbir bilgiyi ifşa edemez, üçüncü şahıslarla paylaşamaz. İşbaşı Eğitim süresince ve sonrasında, İşbaşı Eğitimden ayrılmaları durumunda da geçerli olmak üzere işyeri ile rekabet içinde olan kuruluşlarla aynı konularda araştırma-geliştirme ve her türlü haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunamaz.

 3. İşbaşı Eğitim sırasında kendisi tarafından kullanılan, üretilen, kontrol edilen tüm not, kayıt (hard disk, bellek vb.) ve belgeleri işyerine teslim eder.

 4. İşbaşı Eğitim süresince, işyerinin çalışma kurallarına, iş ve çalışma mevzuatına ve hiyerarşik düzenine uygun hareket etmek zorundadır. İşyeri Uygulama Sorumlusundan izinsiz işyerinden ayrılamaz. İşyerindeki sendikal faaliyetlere katılamaz. Öğrenci izin almaksızın aralıksız üç (3) gün İşbaşı Eğitime ara verdiği takdirde eğitimi geçersiz sayılır.

Madde 2:

İşbaşı Eğitim süresince Fakülte tarafından öğrenci için zorunlu “İşyeri Kaza Sigortası” yapılır. Öğrenci, İşbaşı Eğitim sırasında karşılaştığı kaza vb. durumlar nedeniyle aldığı raporu aynı gün Fakülteye bildirilmesi için İşyeri Uygulama Sorumlusuna ulaştırmakla yükümlüdür. Alınmış olan izin ve raporlar, öğrencinin devamsızlık hakkına dâhil edilir.

 

İşyerinin Yükümlülükleri

Madde 3:

 1. Öğrencinin Fakültede almış olduğu teorik ve uygulama esaslı bilgi ve becerilerin iş ortamındaki uygulama çalışmaları ile pekiştirmesini sağlayacak faaliyetleri koordine edip, mesleki yetkinlik ve disiplinini aktarmak.

 2. Öğrencinin eğitim gördüğü meslek alanına uygun, sağlık ve iş güvenliği açısından problem doğurmayacak işlerde görevlendirilmesini sağlamak

 3. Öğrencinin işyerindeki faaliyetlerini denetler, hazırladığı İşbaşı Eğitim Dosyasını onaylar. İşbaşı Eğitimi alan öğrencinin, İşbaşı Eğitim Değerlendirme Formlarını doldurarak kapalı zarf içinde ilgili Sorumlu Öğretim Elemanına ulaştırmak üzere öğrenciye verir.

 4. İşbaşı Eğitimdeki öğrencileri izleyerek, işyerinde geçirilen sürenin amaca uygun şekilde değerlendirilmesini sağlayan Sorumlu Öğretim Elemanı ile koordineli çalışır.

 5. İşbaşı eğitimindeki öğrencilere 3308 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak ücret öder.

 6. Öğrencilere “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” mevzuatına uygun eğitimleri vermek ve gerekli donanımları sağlar.

 7. İşyeri eğitimi uygulaması yapan öğrencilerin işyeri eğitimi uygulaması yaptığı işyerinin, çalışma ilkelerine, iş koşullarına, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymaması durumunda Ardeşen Turizm Fakültesi Dekanlığına bilgi verir.

 8. Öğrencilerin işletmedeki İş başı eğitimlerini Ardeşen Turizm Fakültesi’nde ilan edilen akademik takvime uygun olarak 8. yarıyıl süresince, haftada 40 saat ve 14 hafta olarak yaptırır.

Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ardeşen Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü İşbaşı Eğitim Uygulama Esasları hükümleri geçerli olacaktır.

İşbu Sözleşme Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ardeşen Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü İşbaşı Eğitim Uygulama Esasları hükümlerine göre düzenlenmiş ve taraflarca okunarak kabul ve imza edilmiştir.          

 

Tarih : …/…/20…

Öğrenci

Sorumlu Öğretim Elemanı

İşyeri Sorumlusu

Adı – Soyadı

İmza

 

 

Adı – Soyadı

İmza

Adı – Soyadı

İmza