Doküman No
İİBF.FR. 0006
Yayın Tarihi
08.02.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

202…-202… Eğitim-Öğretim Yılı ………….. Dönemi Sınav Evrakı Teslim Tutanağı

Bölümü

Ders

Kodu

Zarf

Sayısı

Diğer Evrak

Sayısı

Teslim Eden ve İmzası

Teslim Alan ve İmzası

Tarih