Doküman No
MMF.FR. 0027
Yayın Tarihi
26.12.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Form MT (3/3)

EEE422-TASARIM PROJESİ YARIYIL SONU DEĞERLENDİRME FORMU

Akademik Yıl:                       

Yarıyıl:            

 

 

 

 

 

 

 

Tasarımın Adı:            

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Tasarımı çalışmasının kriterlere göre değerlendirme notu(*)

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci No

Adı Soyadı

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

ix.

x.

xi.

T(**)

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Proje çalışmasının her bir kriteri için değerlendirmenizi, 100 tam not üzerinden ve her öğrenci için ayrı ayrı yapınız.

 (**) Başarı notunun (T) belirlenmesinde aşağıdaki tabloda verilen katkı oranları dikkate alınacaktır.

 

İlgili

 P. Ç.

Değerlendirme kriterleri(proje çıktıları) ile ilgili açıklama

Katkı oranı (%)

 

iii.

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

20

 

iv.

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

10

 

v.

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

15

 

vi.

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

10

 

vii.

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi

15

 

ix.

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

10

 

x.

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi

10

 

xi.

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

10

 

 

Toplam

100

 

 

 

  DANIŞMANLAR                                                                                                                                                      

   Adı Soyadı:                                                                             İmza:                                                        Tarih: //         

  Adı Soyadı:                                                                              İmza: