Doküman No
ADMYO.FR. 0003
Yayın Tarihi
08.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

Toplantı Tarihi

Toplantı Sayısı

Toplantı Yeri

          

            

            

 

 

Gündem

No

Gündem                                                                               

            

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Karar

No

Karar

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Birim Kalite Komisyonu  …/…/…… Tarih ve ……..Sayılı Toplantı İmza Tutanağı

Adı Soyadı

Görevi

İmza

Katıldı / Katılmadı