Doküman No
ADMYO.FR. 0004
Yayın Tarihi
08.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Öğrenci Bilgileri

Öğrenci No

 

Adı ve Soyadı

 

T.C. Kimlik No.

 

Staj Bilgileri

Eğitim Öğretim Yılı

 

Dönemi

 

Staj Süresi/ İş günü

30 iş günü

Staj Başlama Tarihi

 

Staj Bitiş Tarihi

 

Staj Yeri

Kurumun/ İşyerinin

Adı/Unvanı

 

Faaliyet/Hizmet Alanı

 

Adresi

 

Sayın İşyeri Yetkilisi,

İşyerinizde staj ve işyeri uygulamasına dayalı öğretim programı kapsamında staj süresini tamamlayan öğrencinin bilgi, beceri ve stajdan yararlanma derecesini, ilişkileri ile davranışlarının niteliklerini belirleyebilmek için aşağıdaki tabloyu lütfen özenle doldurunuz.

Değerlendirme Tablosu

Özellikler

Değerlendirme-Stajyer Öğrencinin Performansı aşağıdaki puanlama ölçeğine uygun şekilde derecelendiriniz.

Mükemmel

5

Yeterli

4

Kısmen

3

Çok az

2

Hiç

1

İşe İlgisi

 

 

 

 

 

İşin Tanımlanması

 

 

 

 

 

Teknik İmkanları Kullanma Yeteneği

 

 

 

 

 

Algılama Gücü

 

 

 

 

 

Sorumluluk Duygusu

 

 

 

 

 

Çalışma Hızı

 

 

 

 

 

Amirlerini Takip ve Talimatlara Uyma

 

 

 

 

 

Zaman/Verimli Kullanma

 

 

 

 

 

Problem Çözebilme Yeteneği

 

 

 

 

 

İletişim Kurma

 

 

 

 

 

Kurallara Uyma

 

 

 

 

 

Grup Çalışmasına Yatkınlığı

 

 

 

 

 

Kendisini Geliştirme İsteği

 

 

 

 

 

Genel Değerlendirme

 

 

 

 

 

Mezun Olduktan Sonra Çalıştırmayı Düşünüyor musunuz?

Evet  

Hayır  

                                                                                                                                  İşveren/Kurum Temsilcisi

                                                                                                                                                                       Adı Soyadı (unvanı)

                                                                                                                                                                   Mühür/Kaşe

•Değerlendirme tablosundaki ilgili kutucuğu (X) şeklinde işaretleyiniz.

• Bu formu iadeli taahhütlü postaya veya kapalı zarf içerisinde kaşeleyerek “GİZLİDİR” ibaresiyle öğrenciye elden teslim ediniz.