Doküman No
İLHF.FR. 0001
Yayın Tarihi
13.12.2021
Revizyon Tarihi
11.01.2024
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Dersin Adı :     

Salon No :     

Sınav Tarihi: …./…./20….

 

Ders Sorumlusu Öğretim Elemanı

Adı Soyadı :      

Sınav Başlangıç Saati :….

Sınav Bitiş Saati :…..

Sınav İçin Verilen Süre :….

 

Sınavda aşağıda bilgileri yazılı öğrenciler için kural ihlali tespit edilmiştir. ( ) 

(Sınav kurallarına aykırı olan durumu lütfen kanıtlarıyla birlikte ayrıntılı olarak yazınız. Gerekli olması durumunda tutanağın arka sayfasını kullanabilirsiniz.)

 

Sınav Salon Görevlisi Adı Soyadı İmza:

 

 

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLARI SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE YÜKSEK SESLE OKUYUNUZ.

 

Değerli Öğrenciler,

 1. Öğrenci, ilan edilen sınav salonunda sınava girer ve sınavın başlama saatinden en az 10 dakika önce sınav salonunda hazır bulunur.

 2. Öğrenci, sınav başlangıç saatini 15 dakika geçtikten sonra sınava giremez. Sınava geç giren öğrenciye ek süre verilmez.

 3. Sınavın ilk 20 dakikalık kısmında öğrenciler sınav salonunu terk edemez.

 4. Öğrenci, sınava öğrenci kimlik kartını veya onaylı öğrenci belgesini göstererek girer. Kimlik kartı veya öğrenci belgesi, sınav süresince sınav gözetmeninin görebileceği şekilde sıra üzerinde bulundurulur.

 5. Sınav yoklama listesinde yer almayan öğrenci sınava giremez.

 6. Öğrenci, sınav başlangıcından itibaren sınav gözetmenlerinin her türlü uyarısına uyar.

 7. Öğrenci, sınav görevlileri tarafından belirlenen veya değiştirilen sınav oturma düzenine uyar.

 8. Öğrenci, ders sorumlusunun izin verdiği gereçler haricinde akıllı telefon, akıllı saat, kulaklık, cep telefonu gibi her türden elektronik cihaz ile kitap, ders notu ve sınav sorularının yanıtlanmasında yararlanılabilecek her türden yayını, sınav esnasında yanında bulundurmaz ya da ulaşamayacağı bir alanda kapalı şekilde konumlandırır.

 9. Öğrenci, sınav esnasında diğer öğrenciler ile iletişime geçmez.

 10. Öğrenci, sınav soru ve cevap kâğıdı ile ilgili diğer sınav evraklarına adını, soyadını, öğrenci numarasını, kayıtlı olduğu programın adını ve ders sorumlusu tarafından istenen diğer bilgileri yazar.

 11. Öğrenci, sınav başlangıç saatinden önce sınav soru kâğıdını kontrol eder ve baskı hatası yahut eksiklik bulunan soru kâğıtlarının değiştirilmesi için sınav gözetmenine bildirir.

 12. Öğrenci, sınav yoklama çizelgesini imzalamaksızın sınav salonunu terk edemez.

 13. Öğrenci, ders sorumlusu tarafından teslimi istenen bütün sınav evraklarını sınav salonunu terk etmeden önce sınav gözetmenine teslim eder.

 14. Öğrenci, ders sorumlusunun sınav soru kâğıdında yer alan özel talimatlarını okur ve bu talimatlar kapsamında belirtilen kurallara uyar.

 15. Sınav soru kâğıtları, ders sorumlusu tarafından özel talimatlar doğrultusunda izin verilmediği müddetçe sınav salonunun dışına çıkarılamaz, herhangi bir yöntem vasıtasıyla kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.

 16. Sınav salonunda yalnızca iki öğrencinin bulunması veya kalması hâlinde, bu öğrencilerin her biri, salonu terk etmek için diğerinin sınavının bitmesini bekler.

 17. Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunan, sınavda kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya verilmesine aracılık eden, başkasının yerine sınava giren, yerine başkasını sınava sokan, başkasına yardım eden öğrenciler hakkında sınav gözetmenleri tarafından tutanak tutulur. Tutulan tutanakların ilgili akademik birime teslimini takiben 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi doğrultusunda disiplin soruşturması başlatılır. Soruşturma sonucunda öğrencinin disiplin cezası alması durumunda, ilgili sınav için öğrenciye “0 - sıfır” notu verilir.

 18. Bu Esaslarda belirtilen sorumluluk ve yükümlülüklere aykırı hareket eden öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi doğrultusunda işlem yapılır.

 

SINAV KURALLARINA UYMAYAN ÖĞRENCİLERİN

 

Adı Soyadı

No

Salon Sıra No

İhlal Maddesi

 

1

     

     

     

     

 

2

     

     

     

     

 

3

     

     

     

     

 

4