Doküman No
RTEÜ.YP. 0001
Yayın Tarihi
21.05.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

Eğitim öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde paydaş katılımını esas alarak, öğrenci ve çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetinin sağlanmasına yönelik gerekli değerlendirmeleri yapmak ve gerekli durumlarda iyileştirme çalışmalarını yürütmek,

Personelin motivasyonunu, etkinlik ve verimliliğini artırmak için mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik tüm faaliyet ve uygulamaları maddeten ve manen desteklemek,

Kaynakların ekonomik, etkin ve verimli kullanımını artırmak için süreç ve risk yönetimi uygulamasını sistematik bir şekilde tüm faaliyetlere yansıtmak,

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak olası meslek hastalıkları ve iş kazalarını önleyici tedbirler almak,

Kurumda Kalite Güvence Sistemi ve kalite kültürünün yerleşmesini sağlayarak PUKO (planla, uygula, kontrol et, önlem al) döngüsünün etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak,

 Üzere yenilikçi, katılımcı, şeffaf, adil, sorgulanabilir, hesap verebilir ve liyakatin esas alındığı yönetim modeli benimsenmiştir.