Doküman No
RTEÜ.TP. 0001
Yayın Tarihi
21.05.2020
Revizyon Tarihi
05.10.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, misyonu, vizyonu, strateji ve politikaları kapsamında, paydaşları ile birlikte yürüttüğü tüm süreçlerde aşağıdaki ilkelere uygun olarak hareket edeceğini taahhüt eder,

1. Üniversitenin paydaşlarında toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik kültürü oluşturmak ve yaygınlaştırmak.

2. Üniversitemiz eğitim-öğretim ve AR-GE süreçlerinde toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik bilinciyle toplum yararına çıktılar üretmek.

3. Üniversitenin toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik ile ilgili politika, strateji ve hedeflerini Üniversite paydaşlarının katılımıyla toplumun ihtiyaçlarına göre güncelleyerek çalışmaları yürütmek.

4. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmeleri takip ederek öncelikli toplumsal ihtiyaçları ve sorunları belirlemek; bu konularda bilimsel yaklaşımları ve sürdürülebilirlik ilkelerini temel alan çözümler geliştirilmesini teşvik etmek.

5. Üniversitenin paydaşları arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirerek, paydaşların birlik duygusu içerisinde toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, aynı zamanda insan yaşamında ve diğer çevresel koşullarda pozitif değişime odaklanan sürdürülebilirlik esaslı faaliyetlerde bulunmalarını teşvik etmek.

6. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik çalışmalarını sistematik bir yöntemle izlemek ve iyileştirmek.

7. İnsan haklarına ve kültürel değerlere duyarlı, çevre bilinci gelişmiş, etik ilkeler çerçevesinde hareket eden, her türlü ayrımcılığa karşı duran, fırsat eşitliğini gözeten ve bireyler arası farklılıkları bir zenginlik olarak gören bir Üniversite olmak.