Doküman No
RTEÜ.UE. 0001
Yayın Tarihi
16.12.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

Bilişim altyapısının personel ve öğrenciler tarafından etkin ve verimli şekilde kullanılmasını mümkün kılmak üzere, öğretim ortam ve araçlarını yeni yaklaşım ve yöntemlerle destekleyerek erişime açık dijital araç çeşitliliği, teknik alt yapı, bilgi güvenliği, dijital kütüphane, erişim olanakları ve ölçme-değerlendirme süreçlerini sürekli iyileştiren ve geliştiren uzaktan eğitimde kalite, etkinlik ve verimlilik prensiplerini benimseyen ve bu alanda örnek alınan yenilikçi bir Üniversite olmak.